کیفیت، سلامت، ایمنی، محیت زیست

تعهد ما در قبال کیفیت، سلامت، ایمنی و محیط زیست در تمام ابعاد کاری از جمله کارمندان و کرو شناور ها و مراجعه کنندگان به ما پر رنگ است. هدف ما ارتقای روز افزون سطح تعهد به این مهم است.

ما معتقدیم که بیشتر حوادث قابل پیشگیری هستند و یک محیط ایمن از سلامت هم برخوردار است.

کیفیت

-خواسته ها و انتظارات مشتریان ما باید تامین شود

-سیر پیشرفت دایمی در تمامی حوزه ها باید به صورت ادواری مورد بررسی قرار گیرد

سلامت

حفاظت از سلامتی کارمندان با آماده سازی محیطی سالم

ایمنی

-ارتقای مداوم استانداردها

-پایین نگه داشتن سطح ریسک برای کارمندان، وسایل و محیط زیست

-یادگیری از تجارب و پگیری پیشرفت مداوم از این طریق

محیط زیست

-پایین نگه داشت سطح آلودگی عملیاتهای دریایی در پایین تر سطح

-مصرف بهینه و کاهش است مصرف انرژی