QHSE

کیفیت، سلامت، ایمنی، محیط زیست
تعهد ما در قبال کیفیت، سلامت، ایمنی و محیط زیست در تمام ابعاد کاری از جمله کارمندان و کرو شناور ها و مراجعه کنندگان به ما پر رنگ است. هدف ما ارتقای روز افزون سطح تعهد به این مهم است.
ما معتقدیم که بیشتر حوادث قابل پیشگیری هستند و یک محیط ایمن از سلامت هم برخوردار است.

کیفیت
-خواسته ها و انتظارات مشتریان ما باید تامین شود
-سیر پیشرفت دایمی در تمامی حوزه ها باید به صورت ادواری مورد بررسی قرار گیرد

سلامت
حفاظت از سلامتی کارمندان با آماده سازی محیطی سالم

ایمنی
-ارتقای مداوم استانداردها
-پایین نگه داشتن سطح ریسک برای کارمندان، وسایل و محیط زیست
-یادگیری از تجارب و پگیری پیشرفت مداوم از این طریق

محیط زیست
-پایین نگه داشت سطح آلودگی عملیاتهای دریایی در پایین تر سطح
-مصرف بهینه و کاهش است مصرف انرژط