شناورها

تانکرها:

نامظرفیتنوعمشخصات
چمترانس 1 ظرفیت:6000تنتانکر شیمیایی مشخصات
مرجان ظرفیت:2500تنتانکر/لندینگ کرافت فلش پوینت زیر60 مشخصات
فدک 500 ظرفیت:2000تنتانکر/لندیگ کرافت فلش پوینت زیر60 مشخصات
میر مهناظرفیت:1500تن تانکر مشخصات
جام جمظرفیت:1500تن تانکر/لندینگ کرافت فلش پوینت زیر60 مشخصات
بانه ظرفیت: 750تن تانکر/لندیگ کرافت فلش پوینت زیر 60 مشخصات
سردشت ظرفیت: 750 تن تانکر/لندیگ کرافت فلش پوینت زیر 6 مشخصات
مریوان ظرفیت:750تن تانکر/لندیگ کرافتمشخصات
شروینظرفیت:1400تنتانکر/لندینگ کرافت فلش پوینت زیر 60 مشخصات

 

 

کروبوت :

نامظرفیتنوعمشخصات
فدک20 ظرفیت:50 نفر سرعت:27 نات مشخصات

 

 

[rev_slider alias=”cafe1″][/rev_slider]