حمل مواد معدنی

حمل مواد معدنی

ما با سابقه 19 ساله و حمل مواد معدنی بالغ بر 500/000 تن در سال آماده حمل مواد معدنی و مصالح ساختمانی شما در حوزه خلیج فارس و دریای عمان هستیم.