حمل فراورده های شیمیایی

• حمل فراورده های شیمیایی

ما با در اختیار داشتن شناورهای تانکر مخصوص حمل مواد شیمیایی با ظرفیتهای شش و ده هزار تنی در حال فعالیت در حوزه خلیج فارس و جنوب آسیا هستیم.