حمل فرآورده های نفتی

• حمل فرآورده های نفتی

ما با سابقه 19 ساله در حمل فرآورده های نفتی در حال حاضر سالیانه میزانی بالغ بر 500/000/000 لیتر انواع فراورده های نفتی را به جزایر خلیج فارس حمل میکنیم. این مواد شامل گازوئیل، بنزین و سوخت هواپیما می شوند.