حمل دریایی فرآورده های شیمیایی

در این نوشتار می پردازیم به ساز و کار شناورهای تانکر که قابلیت حمل و جابجایی فرآورده های شیمایی را دارا هستند. جابه جایی فرآورده های شیمایی از قبیل متانول، آروماتیک ها، MTBE و … باید با رعایت استانداردهای خاص صورت پذیرد. در ادامه اجزای تشکیل دهنده یک شناور تانکر که قابلیت حمل فرآورده های شیمایی را داراست نشان داده شده است. تصویر زیر می تواند درک بهتری از ساز و کار این شناورها را فراهم نماید.