انتقال کشتی به کشتی

• انتقال کشتی به کشتی

با سابقه ای بالغ بر 5 سال در عملیات روزانه STS سوخت شناورها در آبهای ایران تحویل سوخت شناورها و هرگونه فراورده های نفتی و یا شیمیایی به روش STS تخصص ماست.